Primăria Comunei Mociu

județul Cluj

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERŢIE

 

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi

2. Adeverinţă tip  angajator (ORIGINAL) - să nu conţină corecturi/ declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz) dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator.

3. Copia cererii către angajator , de reluare a activităţii, în care să fie specificată data.

4. Decizia angajatorului prin care este de acord cu  întoarcerea la locul de muncă. (ORIGINAL SAU COPIE VIZIBILĂ)   

5. Copii cărţi de identitate părinţi 

6. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor

7. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate

8. Copie livret de familie actualizat

 

                            Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:

 

9. Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL

 

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de stimulent vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora.

 10. Dosar plic

Atenţie! Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea concediului de creştere a copilului, se completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare.

 În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:

1. copie autorizaţie

 2. decizii de impunere pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizaţie

3. dovada reluării activităţii.

FORMULARE
Cerere - pentru indemnizație creștere copil

DECLARAȚIA angajament domiciliul pe teritoriu Roamniei

DECLARAȚIE - referitoare la dovada  stagiului de cotizare

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.