Primăria Comunei Mociu

județul Cluj

Lista cuprinzand informatiile de interes public care se comunica din oficiu:

• Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comuna Mociu;
• Hotararile adoptate de Consiliul local al comunei Mociu;
• Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare;programul de lucru cu publicul; programul de audiente;
• Anunturile privind concursurile organizate  in cadrul Primariei comunei Mociu;
• Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
• Coordonatele de contact ale Primariei comunei Mociu respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
• Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
• Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
• Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Lista cuprinzand documentele de interes public produse/gestionate, potrivit legii:

• Hotărâri cu adoptate de Consiliului Local al comunei Mociu;
• Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Mociu; 
• Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Mociu, inclusiv apartenenţa politică; 
• Raport periodic de activitate al primarului comunei Mociu privind starea economică şi socială a comunei, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local; 
• Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali, precum şi de viceprimar;
• Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;
• Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Mociu; 
• Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni; 
• Lista împuterniciţilor primarului, care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni în domenii de activitate;
• Propuneri de la cetăţeni; 
• Acorduri;
• Adeverinte;
• Contracte de concesiune, inchiriere;
• Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi construcţii provizorii; 
• Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunitatii;
• Dosarele achizitiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări, exclusiv documentele care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

Rapoartele privind contractele de achizitii publice atribuite;
• Informatii privind modul de solutionare a petitiilor inregistrate in cadrul Primariei comunei Mociu;
• Informatii privind lucrarile tehnico-edilitare executate pe raza comunei Mociu; 
• Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 
• Informaţii privind nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, procedura de acordare a facilitatilor fiscal, precum şi informaţiile care privesc aplicarea altor dispoziţii ale Codului fiscal, privind impozitele şi taxele locale; 
• Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al veniturilor bugetare, contul de executie al cheltuielilor bugetare;
• Darea de sama contabila anuala;
• Raport activitate Legea 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public;